deratyzacja
Profesjonalna

Deratyzacja

ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji wykonuje deratyzacje tj. – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Nasza firma ABAPEST opracowuje i wdraża indywidualne programy ochrony obiektów przed szkodliwymi gryzoniami, kręgowcami zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Deratyzacja – programy i systemy kontroli gryzoni myszowatych wg GMP, GHP, IPM, HACCP

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice) – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii. Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców.

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna – (ang. Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

HACCP – (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Monitoring (kontrola aktywności gryzoni, kordony sanitarne)

Monitoring ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

Zgodnie z obowiązującymi normami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych jest zobowiązany do stosowania zasad GMP, GHP, HACCP.

Oznacza to przestrzeganie wymagań zdrowotnych i higienicznych na każdym etapie dystrybucyjnym.

Deratyzacja w HACCP – systemach zapewniania jakości w przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle farmaceutycznym

Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrażania systemu HACCP.

Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy.

Procedury i instrukcje dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników.

W świadomości przeciętnego człowieka, w tym także pracownika zatrudnionego przy produkcji i obrocie żywnością, pojęcie higiena czy Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często i jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobista pracowników.

W rzeczywistości jest to pojęcie daleko szersze, obejmujące przynajmniej kilka obszarów, a ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie jednego celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.

Deratyzacja w naszej firmie to również:

 • Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych
 • Zabiegi doraźne
 • Deratyzacja gazowa
 • Higiena sanitarna
 • Zwalczanie gryzoni-szkodników żywności i sanitarnych
 • Profilaktyka i zwalczanie zagrożeń sanitarnych
 • Diagnozy i procedury sanitarne
 • Zapobieganie i zwalczanie skażeń biologicznych
 • Odstraszanie ( powstrzymywanie, wykluczanie) i kontrola gryzoni
 • Usuwanie gryzoni ( szczury, myszy) i ich gniazd
 • Deratyzacja rolnicza i w ochronie roślin
 • Usługi nietypowe
 • Utylizacja
 • Usuwanie kretów, nornic, karczowników